Nacionalinė Intervencinės Kardiologijos Asociacija
Nacionalinė Intervencinės Kardiologijos Asociacija

Kreipimasis

LR Vyriausybei

LR SAM                                              
 

KREIPIMASIS

(priimtas asociacijos konferencijoje 2009 05 29 Biržuose)


Dėl „ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 30 D. NUTARIMO NR. 1195 „DĖL
DARBUOTOJŲ, KURIŲ DARBO POBŪDIS YRA SUSIJĘS SU DIDESNE PROTINE, EMOCINE ĮTAMPA,
DARBO LAIKO SUTRUMPINIMO TVARKOS IR DARBUOTOJŲ, KURIEMS NUSTATYTAS SUTRUMPINTAS
DARBO LAIKAS, DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“

Ir dėl „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 941 „DĖL KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į KASMETINES PAILGINTAS ATOSTOGAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ
ATOSTOGŲ TRUKMĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

LR priimti vyriausybės nutarimai dėl savaitės darbo valandų prailginimo kai kurioms medicinos specialistų grupėms ryškiai pablogintų kardiologų ir slaugytojų, dirbančių   intervencinės kardiologijos srityje, darbo sąlygas. Teiginys, kad visų medikų darbo sąlygos yra vienodos, visiškai neatitinka realybės. Intervenciniai kardiologai atlieka gyvybę   gelbstinčias intervencinės radiologijos procedūras pagal 2007 06 22 d. SAM įsakymą Nr. V-540. Per metus atliekama virš 14000 diagnostinių ir 6000 gydomųjų intervencinės kardiologijos procedūrų Lietuvoje. Minėtų procedūrų poreikis Lietuvoje vis dar nėra pilnai patenkintas pagal išsivysčiusių ES šalių vidurkius, nors mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje yra vienas aukščiausių, jei ne aukščiausias Europos Sąjungoje. Dauguma šių procedūrų yra skubios, didelis vienam gydytojui intervenciniam kardiologui tenkančių procedūrų skaičius, o darbuotojų apšvitinimas rentgeno spinduliais yra pats didžiausias, lyginant su kitomis darbuotojų, dirbančių padidintos spinduliuotės zonoje, grupėmis. Be to, šiam darbui būdinga ne tik pastovi protinė įtampa, stresas, fiziniai ir fizikiniai veiksniai (rentgeno jonizuojanti spinduliuotė, kontaktas su krauju,   pastoviai nešiojamos sunkios apsauginės jonizuojančios spinduliuotės priemonės, regėjimo įtampa), bet ir klinikinės situacijos, reikalaujančios specifinių charakterio ypatumų   - greitos reakcijos, šaltakraujiškumo, geros atminties, pastovios dėmesio koncentracijos, kruopštumo. Gal todėl Lietuvoje kardiologų, atliekančių intervencinės kardiologijos procedūras, skaičius neviršija penkiasdešimties. Kokybiško darbo trukmė negali būti dirbtinai prailginta, todėl manome ir jaučiame pareigą įspėti, jog pakeitimai, kuriais intervenciniams kardiologams ir slaugytojoms prailginama savaitės darbo valandos ir sutrumpinamos atostogos gali turėti neigiamos įtakos intervencinių kardiologų atliekamų procedūrų kokybei, kas tiesiogiai atsilieps pacientų sveikatai ir net gyvybei. Labai abejojame, kad, prailginusi savaitės darbo laiką nuo 30 iki 38 val., SAM ras būdų, kaip atitinkamai (apie 27%) padidinti ir mūsų atlyginimus.

Apgailestaujame, jog priimant minėtų nutarimų pakeitimus nebuvo tartasi su specialistais, nagrinėjant priimtų pakeitimų poveikio sveikatos politikai ir socialinei aplinkai aspektus, ieškant problemų sprendimo priimtinų būdų. Todėl prašome atšaukti minėtus LRV nutarimus Nr.411 ir 412 bei sudaryti bendrą SAM, LGS ir gydytojų specialistų darbo grupę minėtiems pakeitimams teikti.

Asociacijos tarybos pirmininkas 
prof. Ramūnas Navickas

P.S. po kreipimosi SAM įsteigė darbo grupę minimoms problemoms (į jos sudėtį  įtraukti G.Davidavičius ir R.Navickas) spręsti bei įsipareigojo įtakoti  Vyriausybę, kad minėtų nutarimų įsigaliojimas būtų atidėtas iki spalio mėn. 

2009-06-17

Visos naujienos

© 2011. Nacionalinė Intervencinės Kardiologijos Asociacija